• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om private vass- og avløpsanlegg etter vass og avløpsanleggslova

Informasjon

Lova gjeld ikkje for mindre VA-anlegg. For vassforsyningsanlegg betyr det anlegg som ikkje er godkjenningspliktige til Mattilsynet, altså som forsyner mindre enn 20 bueiningar/hytter eller mindre enn 50 personar. For avløpsanlegg betyr det anlegg som faller inn under kapittel 12 i forureiningsforskriften, det vil si som er mindre enn 50 pe. Loven gjeld heller ikkje for anlegg for næringsvirksomhet eller for anlegg som er eigd av anna offentleg organ.

Etter § 2 i «Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg» (vass- og avløpsanleggslova), kan kommunen etter søknad gi løyve til samanslåing, vesentleg utviding av eksisterande private vass- og avløpsanlegg eller til etablering av nytt privat anlegg. Kommunen kan gi løyve viss det private anlegget er så langt frå offentleg eigd anlegg at §§ 27-1 eller 27-2 i plan- og bygningslova ikkje medfører krav om tilkopling til offentleg anlegg, eller at kostnadene ved å knyte seg til det offentlege anlegget vil vere uhøveleg store eller andre særlege omsyn talar for det. 

Nye anlegg skal organiserast som andelslag eigd av brukarane. Kommunen avgjer om det elles skal stillast særlege vilkår for løyvet. Ved samanslåing eller vesentleg utviding av eksisterande anlegg avgjer kommunen om det skal stillast særlege vilkår for løyvet. Når særlege omsyn talar for det, kan kommunen krevje at anlegget skal organiserast som andelslag eigd av brukarane.

 

Saksgang

Dette betyr at det også er søknadsplikt etter vass- og avløpsanleggslova for samanslåing, vesentleg utviding og etablering av nye private vass- og avløpsanlegg.

Trinn 1: Du må sende inn dette søknadsaskjemaet. Saksbehandlingsfristen på denne søknaden er 4 veker.

Trinn 2: Vent på svar frå kommunen. I fall løyve gis, må firmaet som er godkjent for å søkje om utsleppsløyve etter kap. 13, søkje om utsleppsløyve. Du som privatperson kan ikkje søkje om utsleppsløyve. Sjå informasjon på heimesida om utsleppsløyve frå 50 pe

Trinn 3: Hugs at tiltaket og må søkast om etter plan- og bygningslova. Før du kan søkje om løyve til bygging frå avdeling for byggesak, må du sende inn skjema Sanitærtilkopling/førehandsuttale privat VA

Du må og innhente tinglyst rett til å gå over annan manns grunn.

Om skjema:

Du kan lagre skjema undervegs i utfyllinga, trykk på "Lagre" nede til venstre i skjemaet.

Du finn igjen det påbegynte skjemaet her

Eit påbegynt skjema vil ligge tilgjengeleg for redigering i 50 dagar frå sist gong du lagra. Eit innsendt skjema vil ligge tilgjengeleg i eitt år.

Tidlegare innsendte skjema, (også andre typar skjema du har sendt til kommunen) vil ligge på denne sida.
Du kan redigere eit tidlegare innsendt skjema, og sende det inn på nytt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader