• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringa beskriv korleis Bjørnafjorden kommune (heretter "vi", "oss") behandlar personopplysningane som du oppgir i dei digitale skjemaa våre. Teksten forklarer korleis vi ivaretar personvernet ditt, og korleis vi sørger for at behandlinga blir utført etter gjeldande norsk lovverk.

Formålet med behandlinga av personopplysningar

Opplysningane du blir beden om å oppgi i skjemaet, gjer det mogeleg for oss å saksbehandle førespurnaden din, yte dei tenestene du ber om, og arkivere detaljar om saksbehandlinga slik norsk lov krev. Opplysningane du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysningar om deg og familien din kan òg bli innhenta frå offentlege register (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret) som ein del av skjemautfyllinga. Med mindre anna er sagt, er det obligatorisk å oppgi opplysningane vi ber om for å kunne nytte skjemaet, men du har ikkje plikt til å bruke dei digitale skjemaa våre.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandlar personopplysningar for å utøve offentlege oppgåver som vi er pålagt gjennom lov, eller for å kunne utføre oppgåver i ålmenta si interesse, mellom anna for arkivering etter arkivloven.

Lagring av opplysningar

Opplysningane du oppgir i skjemaet blir lagra i kommunen sine arkiv. Opplysningane blir oppbevart i arkiva så lenge som det er behov for desse for å kunne oppfylle dei pliktene vi er pålagde gjennom lova. Når opplysningane ikkje lenger er nødvendige, blir dei kasserte/sletta, gjort anonyme eller gjort utan direkte identifiserande opplysninger. Opplysningar om brukarprofilen din blir lagra i systema våre på ubestemt tid, til du sjølv slettar brukarprofilen din. Brukarprofilen består av navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Sikkerheit

Alle opplysningar du oppgir blir overført kryptert frå eininga di til systema våre. Opplysningane blir berre gjort tilgjengelege for personell som har tenstleg behov for å sjå dei, nærare bestemt arkivpersonell, saksbehandlarar og teknisk personell i kommunen. Opplysningane blir ikkje oppgitt til tredjepartar. Vi utfører òg jamnlege risikovurderingar og sikkerheitstiltak for å sikre at opplysningane ikke kjem på avvegar, ikkje blir endra, og at dei er tilgjengelege for  saksbehandlarane våre. Vi har òg plikt til å gi deg beskjed dersom vi skulle oppleve sikkerheitsbrot.

Rettane dine

Du har som hovudregel rett til:

  • å få informasjon om korleis vi behandlar opplysningane dine.
  • å få oppgitt opplysningane vi har registrert om deg.
  • at opplysningar vi har registrert om deg blir sletta.
  • at vi skal begrense bruken av opplysningar vi har registrert om deg.
  • at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysningar vi har registrert om deg.
  • å protestere og/eller klage til Datatilsynet dersom du meiner personopplysningar blir behandla i strid med denne erklæringa.
  • å motsette deg avgjerder basert på automatiserte vurderingar av personlege forhold.

Førespurnader om rettane dine blir vurdert opp mot gjeldande norsk lovverk. Vi kan avvise krav frå deg dersom norsk lov forhindrar oss frå å etterkomme ønsket ditt.

Førespurnader

Send eventuelle førespurnader på e-post til Bjørnafjorden kommune: post@bjornafjorden.kommune.no