• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om forsøpling/forureining/skadedyr

Informasjon

Forsøpling
Ulovleg forsøpling er kassering av avfall av gjenstandar på ein måte som kan virke skjemmande eller være til skade eller ulempe for miljøet. 
Det kan være samling av bilar, kvitevarer, rivningsavfall, plast, hushaldningsavfall mm som nokon har på eigen eigedom eller nokon har kasta frå seg langs veg, offentlege område,  i natur og liknande.
Forsøplingssaker blir i hovudsak handsama av BIR, som konfererer med Bjørnafjorden Brann og redning om bistand dersom forsøplinga også inneber fare for forureining, slik som bilvrak, båtvrak ol. 

Forureining
Her kan det meldast frå om forureining som ikkje er akutt, som tilføring eller fare for tilføring av fast stoff, veske eller gass til luft, vatn eller i grunnen, støy, lys og anna stråling.
Det kan være lekkasje frå bil, oljetankar, oljesøl i veg, farleg avfall, ulovleg bålbrenning av avfall, utslepp av gjødsel frå landbruket, forureina fyllmasser ol.
Ved akutt forureining må det meldast frå til brannvesenet på telefon 110.  Akutt forureining er forureining eller utslepp av ei viss mengd som krev øyeblikkeleg handtering.

Skadedyr
Her kan det meldast frå om du ser rotter eller skadedyr i avløp eller på kommunal eigedom. Du kan ikkje klage på skadedyr på eigen eigedom, med mindre problema skuldast ein privatperson. Du bør i såfall forsøke å ta opp saka med vedkommande før du melder til oss. 


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader